ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็น “ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็ …

Read More »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและการทำรายการวัสดุห้องปฏิบัติการ ให้แก่พนักงานห้องทดลอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาดูแลพื้นที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาดูแลพื้นที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลงสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินหลักสูตร ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

คณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลงสำรวจพื้น …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Safety) ให้กับพนักงานห้องทดลอง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »