ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการและบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ CSE NEW NORMAL

CSE New Normal

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการและบุคลากรศูนย์เครื่องมือ …

Read More »

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 สำหรับนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Laboratory Safety Training

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับพนักงานห้องทดลอง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความ …

Read More »

ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563 ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ‘63 ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563 ม.วลัยลัก …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ฉลองความสำเร็จในโอกาสที่มีอาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนตามกรอบ UKPSF กว่า 90% มากที่สุดในประเทศไทย

ม.วลัยลักษณ์ ฉลองความสำเร็จในโอกาสที่มีอาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนตามกรอบ UKPSF กว่า 90% มากที่สุดในประเทศไทย

ม.วลัยลักษณ์ ฉลองความสำเร็จในโอกาสที่มีอาจารย์ผู้ส …

Read More »

แบบทดสอบก่อนการอบรม Pre-Test โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบทดสอบก่อนการอบรม โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบทดสอบก่อนการอบรม Pre-Test โครงการอบรมความปลอดภั …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมความปลอดภับในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความ …

Read More »