ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสักการะอาจารย์ใหญ่ ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

พิธี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

คณะครูจากภาคอีสานโครงการ SEED CAMP เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562

คณะครูจากภาคอีสานโครงการ SEED CAMP เข้าเยี่ยมชมห้อ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานกิจกรรม “5S Show & Share รักวลัยลักษณ์…รักษ์สุขภาพ” ในวันที่ 11 กันยายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety Cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบกา …

Read More »

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบกา …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »