ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร …

Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมื …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสต …

Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมื …

Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมื …

Read More »