Home / ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Bruker BioSpin AG และ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ESPReL)” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนั …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และ 1 พฤษภาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 36 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในงานวลัยลักษณ์เดย์ 2019

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »