คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางคณะผู้เยี่ยมชม ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , จุลชีววิทยา) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 และ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ , กายภาพบำบัด) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 , 8 โดยในช่วงเวลาของการเยี่ยมชมนั้นบางห้องปฏิบัติการเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนและคณะผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ๆ ของการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง