ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะท่านอธิการบดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันประจำปี 2564

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะท่านอธิการบดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันประจำปี 2564

img_4656

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม อธิการบดีพบปะประชาคมแต่ละหน่วยงาน โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ได้รับฟังแนวทางการบริหารงานและเป้าหมายการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับโลก จากการจัดอันดับของสถาบันที่น่าเชื่อถือหลาย ๆ สถาบัน ทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก รวมถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมอธิการบดีพบปะประชาคมแต่ละหน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลการบริหารงาน และผลการทำงานทุกระดับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งท่านอธิการบดีจะนัดหมายพบปะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ละหน่วยงานไปตามลำดับ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง