บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PHD-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PHD-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PHD-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและความชำนาญกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ราบรื่น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาที่เรียน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง