Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

img_4656

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561

ลงทะเบียนอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง