Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 40 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 40 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 40 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 40 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบไปด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. เป๊ะปัง ชั่งตวงวัด 2. สเตียรอยด์ในเครื่องสำอางและยา 3. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 4. กว่าจะเป็นยาเม็ด 5. จุลชีพในอาหารเสีย 6. ผ่ากบพบรัก 7. รักทะเลรักษ์โลก และ 8. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง