Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน ในวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน ในวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน ในวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน ในวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. ในน้ำมีเหล็ก 2. วงจรไฟฟ้า RLC 3. เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาการแพทย์ 4. กว่าจะเป็นยาเม็ด 5. คลื่นนิ่งและการกำทอนในเส้นลวด 6. การสังเคราะห์แสง และ 7. การกลั่นด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง