Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 85 คน จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 2 ฐานความรู้ด้วยกันได้แก่ ฐานกว่าจะเป็นยาเม็ดและฐานกว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ นอกจากนี้น้อง ๆ นักเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนและแนะแนวจากรุ่นพี่นักศึกษาสำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง