Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งงานลอยกระทงนั้นเป็นกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งบุคลากรเข้าประกวดนางนพมาศและส่งกระทงเข้าประกวดด้วย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกระทงประเภทสวยงามและรางวัลชนะเลิศกระทงประเภทสร้างสรรค์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง