Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. เล่นแสงแปลงสี 2. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 3. ผ่ากบพบรัก 4. กล้องจุลทรรศน์ 5. เป๊ะ ปัง ชั่งตวงวัด และ 6. ปิดแฟ้มคดีเด็ด ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง