Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

img_4656

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 10 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่หลังเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 13 ร่าง และโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่จำนวน 24 ร่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งมีญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมงานดังกล่าวมากกว่า 200 คน ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง