บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ เภสัชวิเคราะห์ 1 (PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I) เรื่อง Assay of Iodine topical solution USP ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ เภสัชวิเคราะห์ 1 (PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I) เรื่อง Assay of Iodine topical solution USP ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ เภสัชวิเคราะห์ 1 (PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I) เรื่อง Assay of Iodine topical solution USP ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แล้วช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เพื่อน ๆ ในคลาส โดยมีคณาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ มีการ Talk lab ใน English version และการฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและความชำนาญกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ราบรื่น ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง