ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ในครั้งนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทฤษฎี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ในบทปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ เซลล์ไฟฟ้าเคมี การเคลื่อนที่ของโปรโตซัว โครมาโทรกราฟฟี่ สมบัติเชิงคลื่นของแสง และ STEM : SLERPY นอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว นักเรียนยังได้ทั้งความสนุก และความประทับใจ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง