ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการในหัวข้อปฏิบัติการที่หลากหลายภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปฏิบัติการเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการแบ่งเซลล์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย และวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Facebook Comments Box