ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.”

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.”

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมอบรมตามข้อมูลด้านล่างนี้

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง