คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทางคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านกายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการแพทย์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ห้องปฏิบัติการทางด้านแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี ห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) และห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ซึ่งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้นเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบครัน เป็นห้องปฏิบัติการ Smart Laboratory รองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ทางคณะผู้เยี่ยมชมได้เห็นถึงความทันสมัยครบครัน รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง