คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทางคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ให้บริการเครื่องมือขั้นสูงและบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงมากมาย อาทิ เช่น SEM , NMR , HPLC , FT-IR , AAS , ICP , GC , GC-MS เป็นต้น ซึ่งในการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ คอยอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดการเยี่ยมชม ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง