ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563

img_4656

ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยยังไม่สามารถคาดการณ์การหยุดแพร่ระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรวมตัวในที่ชุมชน เป็นต้น ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสต์ ในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีในโอกาสหน้า

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง