ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

img_4656

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ และ ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love: 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี เพื่อเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานได้เริ่มดำเนินการด้าน 5ส ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด “5ส ส่งรักส่งสุข 2020” โดยกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับก้าวแรกของการขับเคลื่อน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงาน การร่วม Big Cleaning สถานที่ทำงานของตน และร่วมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ Kick off ด้าน 5ส ผ่านกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานในช่วงเช้า ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง