กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

img_4656

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กระจายกันทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน การเก็บขยะ และการดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการกระจายงานกันทำดังนี้คือ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสวนวลัยลักษณ์ ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษาทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทำกิจกรรมจัดสวนและเก็บขยะบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 , 8 (B6 , B8) และฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ซึ่งกิจกรรมจิตอาสานี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายจะจัดให้มีเป็นประจำในทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณหน่วยงานและรอบ ๆ เพื่อให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบรรยากาศที่น่าเรียนและน่าอยู่ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง