กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563

img_4656

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่บุคลากรภายในศูนย์ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณหน่วยงานและรอบ ๆ เพื่อให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบรรยากาศที่น่าเรียนและน่าอยู่ โดยในครั้งนี้จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจัดความเป็นระเบียนเรียบร้อย เก็บขยะ และทำความสะอาด ทั้งภายในและรอบ ๆ บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง