โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเรียนรายวิชาปฏิบัติการกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ "การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเรียนรายวิชาปฏิบัติการกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656


Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง