กิจกรรมแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

img_4656

เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้นั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การจัดกิจกรรมจึงมีทั้งแบบการเข้าร่วมที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และแบบผ่านระบบถ่ายทอด โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้นั้นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมการแนะนำหน่วยงานในวันที่ 11 กรกฎาคม ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง