ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

img_4656

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพิธีฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป” ต่อมาประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ข้อคิดการทำงานตามแนวทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีเพื่อเป็นพลังสำคัญให้แผ่นดินนี้ ในการนี้นั้นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย ก็ได้เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง