บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา OCC62-243 หลักความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงสำรวจตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Safety Inspection)

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา OCC62-243 หลักความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงสำรวจตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Safety Inspection)

img_4656

นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงสำรวจตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Safety Inspection) ในวิชา OCC62-243 หลักความปลอดภัยในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และห้องปฏิบัติการสาขาเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ในการตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Safety Inspection) นั้นคือ การตรวจตราเพื่อค้นหาสาเหตุของอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการตรวจเบื้องต้นเพื่อ

– ค้นหาสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

– เป็นการประเมินมาตรการป้องกันอันตราย ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่มีอยู่ ว่ายังคงประสิทธิภาพหรือมีการใช้งานอยู่หรือไม่

– เป็นการตรวจสอบและประเมินว่าการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากล หรือไม่

นอกจากนี้ในการตรวจสอบนักศึกษาต้องสร้างแผนผังสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Layout) และแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection Check Lists) ที่มีการปรับหัวข้อ/ประเด็นในแบบฟอร์มตรวจสอบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละลักษณะพื้นที่หรือห้องปฏิบัติการ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง