ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

img_4656

สืบเนื่องด้วยส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 – 11.00 น. ในโอกาสนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานนึงภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชภายในสวยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง