5S Score

1

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง ปี 2562 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง ปี 2561 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

ผลประเมิน 5ส self audit

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2564 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2563 ครั้งที่ 2 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2563 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2562 ครั้งที่ 2 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2562 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2561 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

1

Facebook Comments Box