คลังภาพ

1

LOGO CSE Click to Download

CSE Building

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) Click to Download

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) Click to Download

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) Click to Download

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) Click to Download

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) Click to Download

อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) Click to Download

อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1 Click to Download

อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 Click to Download

CSE Laboratory

ปรับปรุงใหม่ปีงบประมาณ 2563 Click to Download

B6 ห้องคลินิคจำลองร้านยา Click to Download

B6 ห้องวิจัยบัณฑิต Click to Download

B6 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ Click to Download

B6 ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ Click to Download

B6 ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี Click to Download

B6 โรงงานยา Click to Download

B7 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 Click to Download

B8 ห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ Click to Download

B8 ห้องปฏิบัตการกายภาพบำบัด Click to Download

B8 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 Click to Download

1

Facebook Comments Box