Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ณ ลานหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งที่ 5

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรั …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC) อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafet …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ WU seed camp 2018 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมดับเ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »