ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2563

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจก …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.” ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว …

Read More »

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ …

Read More »

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดส …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.”

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 กับศูนย์เครื่อง …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ PHD-333 : …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มกราคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญและเลี้ยงขอบคุณบุคลากรต้อนรับปีใหม่ CSE New Year Party 2020

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »