ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PHD-333 Pharmaceutical Analysis I ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา P …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2563 (Walailand แดน Flora)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวั …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา OCC61-349 & OCC62-245 Fire Protection and Emergency Management ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา O …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ Wow Walailak

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะทำงานการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสภาการแพทย์แผนไทย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสาขาวิชาพยา …

Read More »

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็น “ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็ …

Read More »