การทดสอบความชำนาญคือ

4

การทดสอบความชำนาญ เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการหน่วยงานที่รับผิดชอบ (PT provider) ทำการแจกจ่ายตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่งทำให้ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการตรวจประเมินและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญต่อห้องปฏิบัติการสำหรับจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร ทำให้เรามั่นใจในผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ให้บริการลูกค้า ว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ และในปีงบประมาณ 2561 ทางห้องปฏิบัติการได้มีจัดทำแผนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ปี 2561 (แผนการทดสอบความชำนาญ) ซึ่งผลการทดสอบความชำนาญในแต่ละรายการดังนี้ (ผลการทดสอบความชำนาญ)

1

Facebook Comments Box