CSE 5S Board

1

img_2555
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ที่ปรึกษา
img_2555
ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ประธานกรรมการ
img_2291 img_2291 img_2292
นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย นายธีรโชติ ตรีเภรี นางพรศรี ชื่นชม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
tech_ubo img_1616 img_1608
นางอุบล ทองกุล นายสุพชัย ทิพย์ภักดี นายวัฒนา ชฏากรณ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1645 img_1553 img_2274
นายศิวกร ดีชู นางสาวสุนันทา รักชอบ นางสาวเจนจิรา โยธาศรี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1546 cse-20141209-085955-lkza1 healthsci_hatairat
นายชัยวัฒน์ พวงคลัง นางสาวฉัตราพรรณ สมตน นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1587 fun-1 img_1571
นางสาวอัญชลี พราหมโน นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา จันทร์นาม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
basicsc_jirapong img_1563 img_2286
นายจิรพงศ์ กาละกาญจน์ นางมาริสา สมจิตร ทนพญ.ธัญลักษณ์ พลายด้วง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1590 img_2299 img_2295
พว.ปิยะธิดา เกิดทองมี กภญ.สุภาภรณ์ แก้วประชุม นายญาณวุฒิ อุดมศรี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_2295 img_2770 img_2266
นายอารีฟ เจะเซ็ง นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์ นางพรรณพนัช สอดจิตต์
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1

Facebook Comments Box