คณะกรรมการ 5ส Green ศคว.

1

img_2555
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ที่ปรึกษา
img_2555
ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ประธานกรรมการ
img_2291 img_2291 img_2292
นายธีรโชติ ตรีเภรี นายสมโชค นาคปน นางพรศรี บุญเติม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
tech_ubo img_1616 img_1608
นางอุบล ทองกุล นายสุพชัย ทิพย์ภักดี นายวัฒนา ชฏากรณ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1645 img_1553 img_2274
นายศิวกร ดีชู นางสาวเจนจิรา โยธาศรี นางพรรณพนัช สอดจิตต์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1546 cse-20141209-085955-lkza1 healthsci_hatairat
นายชัยวัฒน์ พวงคลัง นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์ นางสาวฉัตราพรรณ สมตน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1587 fun-1 img_1571
นางสาวหทัยรัตน์ หงส์พฤกษ์ นางสาวอัญชลี พราหมโน นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
basicsc_jirapong img_1563 img_2286
นางมาริสา สมจิตร นายเสมอภาค เอียดสี นายจิรพงศ์ กาละกาญจน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1590 img_2299 img_2295
ทนพญ.ธัญลักษณ์ พลายด้วง นางปิยะธิดา เกิดทองมี กภญ.สุภาภรณ์ แก้วประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_2295 img_2770 img_2266
นายญาณวุฒิ อุดมศรี นายอารีฟ เจะเซ็ง นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
img_2770 img_2266
นางสาวสุนันทา รักชอบ นางสาวรถพร พละศึก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1

Facebook Comments Box