คณะกรรมการ 5ส Green ศคว.

img_2555
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ที่ปรึกษา
img_2555
ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ประธานกรรมการ
img_2291 img_2291 img_2292
นายธีรโชติ ตรีเภรี นายสมโชค นาคปน นางพรศรี ชื่นชม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
tech_ubo img_1616 img_1608
นางอุบล ทองกุล นายสุพชัย ทิพย์ภักดี นายวัฒนา ชฏากรณ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1645 img_1553 img_2274
นายศิวกร ดีชู นางสาวเจนจิรา โยธาศรี นางพรรณพนัช สอดจิตต์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1546 cse-20141209-085955-lkza1 healthsci_hatairat
นายชัยวัฒน์ พวงคลัง นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์ นางสาวฉัตราพรรณ สมตน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1587 fun-1 img_1571
นางสาวหทัยรัตน์ หงส์พฤกษ์ นางสาวอัญชลี พราหมโน นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
basicsc_jirapong img_1563 img_2286
นางมาริสา สมจิตร นายเสมอภาค เอียดสี นายจิรพงศ์ กาละกาญจน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_1590 img_2299 img_2295
ทนพญ.ธัญลักษณ์ พลายด้วง นางปิยะธิดา เกิดทองมี กภญ.สุภาภรณ์ แก้วประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_2295 img_2770 img_2266
นายญาณวุฒิ อุดมศรี นายอารีฟ เจะเซ็ง นายธีระ พรหมมาศ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
img_2770 img_2266 img_2770
นางสาวพรพิมล ทองคำ นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย นางสาวสุนันทา รักชอบ
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
img_2266
นางสาวรถพร พละศึก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE