คณะกรรมการศูนย์

8

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มีผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการ กำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย ทิศทาง และสนับสนุนงาน การดำเนินงานของศูนย์ และมีคณะกรรมการดำเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงาน โดยมีที่ปรึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

3. ผู้แทนสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กรรมการ

4. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ

5. ผู้แทนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

6. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

7. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กรรมการ

8. ผู้แทนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ

9. ผู้แทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ

10. ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

11. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ

12. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ

13. ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา กรรมการ

14. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ

15. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และควบคุม ให้แผนการดำเนินงาน ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

2. พิจารณาหาแนวทางการประสานงาน ระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดีมอบหมาย

1

Facebook Comments Box