Home / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

2

► วิสัยทัศน์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการแบบรวมบริการ พร้อมด้วยมาตรฐานงานวิเคราะห์ บ่มเพาะความรู้สู่ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

► พันธกิจ

1. ให้บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

3. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยระบบห้องปฏิบัติการคุณภาพ

4. ให้บริการห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร (one stop service)

5. เสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

6. เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและที่ทำงานปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. สร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรเพื่อความสุขและยั่งยืนในการทำงาน

► ปรัชญา

บริการอย่างรู้ค่า พัฒนาอย่างรู้ทาง เสริมสร้างศักยภาพคน ประสิทธิผลเป็นเยี่ยม

► ปณิธาน

บริการดี มีมาตรฐาน ด้วยงานคุณภาพ

1

Facebook Comments