บริการงานวิจัย

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนบริการด้านงานวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยการให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชั้นสูง ดังนี้

► Inductive Couple Plasma Spectroscopy (ICP-OES)

► Ion Chromatography (IC)

► High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

► Gas Chromayograph-Mass Spectrometer (GC-MS)

► Gas Chromayography (GC)

► gold sputter

► C coater

► Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)

► Mercury Analyser

► Carbon Analyser

► Sulphur Analyser

► Bomb calorimeter

► UV-Visisble spectrophotomerter (UV-VISIBLE)

► Fourier-Transform infared spectroscopy (FT-IR)

► Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

► Scanning Electron Microscopy (SEM)

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

1

Facebook Comments Box