ทำเนียบผู้บริหาร

 

► 15 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

mrs-wipaveemrs-wipavee
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 มีนาคม 2560 – 14 พฤษภาคม 2561

1111mrs-wipaveemrs-wipavee
ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

img_1653img_2249mr-phowadon
ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 เมษายน 2558 – 31 ธันวาคม 2559

img_1653img_2249img_2555
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพนดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลรศ.ดร.วาริน อินทนา
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 11 มีนาคม 2556 – 31 มีนาคม 2558

mrs-wipaveemr-phowadonchjirapo
ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตรผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2548 – 10 มีนาคม 2556

1111mrs-wipavee
รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีลผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2543 – 2548

f_chairat4020300331
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะรศ.ทวีพร ประลมพ์กาญจน์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2540 – 2543

142022f_chairat
ผศ.ดร.โชคชัย วนภูผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE