ทำเนียบผู้บริหาร

9

► 15 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

mrs-wipavee mrs-wipavee
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 มีนาคม 2560 – 14 พฤษภาคม 2561

1111 mrs-wipavee mrs-wipavee
ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

img_1653 img_2249 mr-phowadon
ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 1 เมษายน 2558 – 31 ธันวาคม 2559

img_1653 img_2249 img_2555
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล รศ.ดร.วาริน อินทนา
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 11 มีนาคม 2556 – 31 มีนาคม 2558

mrs-wipavee mr-phowadon chjirapo
ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2548 – 10 มีนาคม 2556

1111 mrs-wipavee
รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2543 – 2548

f_chairat 4020300331
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ รศ.ทวีพร ประลมพ์กาญจน์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

► 2540 – 2543

142022 f_chairat
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

Facebook Comments Box