แบบฟอร์มเอกสาร ศคว.

6

แบบฟอร์มการขอซื้อจ้างวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องแก้ว (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มงานให้บริการการเรียนการสอน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มวิชาโครงงาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มต้นแบบบันทึกข้อความภายใน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มหัวบันทึกข้อความภายใน(ทั่วไป) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติล่วงเวลา(พนักงาน) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบลงเวลาการทำงานล่วงเวลา(พนักงาน) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติล่วงเวลา(พนักห้องทดลอง) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบลงเวลาการทำงานล่วงเวลา(พนักห้องทดลอง) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มใบแจ้งความต้องการขอใช้น้ำกลั่นและน้ำแข็ง (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มใบขอยืม-คืน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ-เครื่องแก้ว (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบและรายงานการขอซื้อขอจ้าง (PDF คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด) (Word คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแบบ พ.7 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องแก้ว) แบบเครดิต (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบัณฑิตศึกษา ฝึกงาน วิจัย โครงงานระดับมัธยม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

1

Facebook Comments Box