แบบฟอร์มเอกสาร มวล.

6

เอกสารแบบฟอร์มแบบแจ้งรายการหักลดหย่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง(หน่วยงาน) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอใช้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการฯ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอมีบัตรประจำตัว(ขอบัตรใหม่) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอยกเลิกวันลา (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอรับบริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอรับบริการงานผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอลาบวช (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบขอหยุดทดแทน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.8 ใบเบิกพัสดุ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.9 ใบยืม คืน ขนย้ายพัสดุ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.22 ใบขอตั้งรหัสพัสดุ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.28 ใบขอจำหน่ายพัสดุ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.82 ใบขอโอนย้ายรายการทรัพย์สิน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบ พ.85 หนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง(กรณีเร่งด่วน) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มแบบลาพักผ่อน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(พิมพ์สีชมพู) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย(ประกันอุบัติเหตุ) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบขอลาออกจากมหาวิทยาลัย (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบคำขอหนังสือรับรอง (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารพัสดุภัณฑ์ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบนำส่งไปรษณีย์ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบปะหน้าซองส่งเอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบยืมวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบลาออกกองทุนสะสมสมทบ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มบันทึกติดต่อภายใน(เล็ก) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบเบิกชุดปฐม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบเบิกยาประจำตู้ยา (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแบบฟอร์มใบขอออกหน่วยปฐมพยาบาล (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

1

Facebook Comments Box