เนื่องด้วยมีบุคคลทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจสอบถามเพื่อจะบริจาคร่างกาย สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษากายภาพบำบัดในฐานะ “อาจารย์ใหญ่” เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับร่างอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และความพร้อมของสถานที่ ซึ่งในเขตภาคใต้มีหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ มีอยู่ที่เดียว คือ ศูนย์รับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-288151 , 074-288131 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจบริจาคร่างกายสามารถใช้ช่องทางในการดำเนินการได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. เดินทางไปกรอกเอกสารข้อมูลเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์รับบริจาคร่างกาย)

2. โหลดแบบฟอร์มการบริจาคร่างกายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วส่งเอกสารไปยังศูนย์รับบริจาคร่างกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบฟอร์มการบริจาคร่างกายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ใช้บริการหน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบริจาคร่างกาย โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเซ็นลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันการบริจาคร่างกาย ซึ่งทางหน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะส่งเอกสารข้อมูลตัวจริงไปให้ศูนย์บริจาคร่างกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประมาณ 2 อาทิตย์ผู้ที่มายื่นเอกสารจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อมารับบัตรบริจาคร่างกาย

ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกาย สามารถ เลือกใช้ช่องทางที่สะดวกในการดำเนินการยื่นเอกสาร ทั้งนี้หน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและติดต่อประสานกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องไปดำเนินการเองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงสามารถมาดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการบริจาคร่างกายได้ที่ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ได้ที่ โทร. 075-673944 , 075-673940 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดบริการหน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกายให้กับศูนย์รับบริจาคร่างกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการ

แผนที่จุดรับบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษา

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE