5ส Green อบรมการหนีไฟและการดับเพลิง

การหนีไฟ

วิธีรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ Infographic - Aitim Rule The World

I will survive ตอน เทคนิคการใช้ทางหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

8 วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซ้อมหนีไฟ

การดับเพลิง

แนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE