Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการวิชาการสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ ดังนี้

1. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการเคมี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายละเอียดแต่ละโครงการ

บทที่ 1 ทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 2 โครมาโทรกราฟี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 3 การกลั่นด้วยไอน้ำและการสกัดน้ำมันหอมระเหย (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 5 ความดันไอของของเหลว (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 6 การแพร่ของก๊าซ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 7 ปฏิกิริยาผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 14 การวิเคราะห์หากรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูและกรดทาทาริกในไวน์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 15 การหาค่าคงที่ของแก๊ส (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 16 การจำแนกปฏิกิริยาเคมี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 17 เทคนิคการใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 18 การหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้ำ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 22 การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 25 การทดสอบโปรตีน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 27 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 28 การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 30 เทคนิคการเตรียมสารละลาย (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 31 การกลั่นด้วยไอน้ำ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 32 เทคนิคการสกัดสาร (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 34 การทดสอบสารบอแรกซ์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 35 การทดสอบสารฟอมัลดีไฮรด์หรือฟอร์มาลีน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 36 การทดสอบน้ำกระด้าง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 40 สมดุลเคมี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการชีววิทยา (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายละเอียดแต่ละโครงการ

บทที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 2 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 4 การลำเลียงในพืช (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 5 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 7 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 8 การเคลื่อนที่ของโปรโตซัว (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 9 การหายใจระดับเซลล์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 10 การย่อยอาหาร (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 11 ดีเอ็นเอและพันธุศาสตร์โมเลกุล (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 12 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 13 ระบบหมุนเวียนเลือดของคน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 14 ระบบนิเวศ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 15 เนื้อเยื่อพืช (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 16 เนื้อเยื่อสัตว์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 17 การจัดจำแนกสัตว์ 1 (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 18 การจัดจำแนกสัตว์ 2 (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

บทที่ 19 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการฟิสิกส์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายละเอียดแต่ละโครงการ

2. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งเป็น 1 ด้าน คือ

หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

รายละเอียดแต่ละโครงการ

นักสืบสายน้ำ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve oxygen) และหินปูนในน้ำ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

จุลชีพในอาหารเสีย (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ในน้ำมีเหล็ก (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

นักสืบสายเลือด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ระบบสืบพันธุ์กับอสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

คลื่นไฟฟ้าหัวใจในคน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

สเตรียรอยด์ในเครื่องสำอางและยา (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปอด…ไม่ป๊อด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

จิ๊กซอว์มนุษย์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

STEM : สเลอปี้ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

STEM : แยกสี แยกสารธรรมชาติ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

CPR นาทีชีวิต (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เป๊ะ…ปัง…ชั่ง ตวง วัด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เล่นแสงแปลงสี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ปิดแฟ้ม คดีเด็ด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

แนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เปิดโลกใต้เลนส์ By Health Science (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เหี่ยว เต่ง แตก (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

มหัศจรรย์สารพันธุกรรม (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

กว่าจะเป็นยาเม็ด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Stop อ้วน คํานวณ Cal (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ไขความลับสมอง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ส่องร่างกายผ่านกล้องจุลทรรศน์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ความลับของโครงกระดูก (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

เทคนิคทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

1

Facebook Comments