บริการวิชาการ

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Click to Download)

2. จลนศาสตร์การเคลื่อนที่เชิงเส้น (Click to Download)

3. สมบัติความยืดหยุ่น (Click to Download)

4. การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ (Click to Download)

5. สเปกโตรมิเตอร์แสง (Click to Download)

6. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Click to Download)

7. แผนที่สนามไฟฟ้า (Click to Download)

8. การหาระยะโฟกัสจากเลนส์บาง (Click to Download)

9. สมบัติเชิงคลื่นของแสง (Click to Download)

10. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 และ 2 มิติ (Click to Download)

1. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

2. การจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

3. เทคนิคพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

4. โครมาโทรกราฟี (TLC และ Paper Chromatography) (Click to Download)

5. การกลั่นด้วยไอน้ำ (Click to Download)

6. เทคนิคการสกัดสาร (Click to Download)

7. เทคนิคการเตรียมสารละลาย (Click to Download)

8. การแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ (Click to Download)

9. เทคนิคการแยกสารโดยวิธีการตกผลึก (Click to Download)

10. การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Click to Download)

11. การทดสอบกรด-เบส (Click to Download)

12. การทดสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์และสารกันราในตัวอย่างอาหาร (Click to Download)

13. การทดสอบสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต (Click to Download)

14. การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน (Click to Download)

15. เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) และการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย (Click to Download)

16. การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) (Click to Download)

17. การแพร่ของก๊าซ (Click to Download)

18. เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Click to Download)

1. มองผ่านเลนส์…กล้องจุลทรรศน์ (Click to Download)

2. เซลล์…หน่วยที่เล็กที่สุด (Click to Download)

3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (Photosynthesis) (Click to Download)

4. การลำเลียงในพืช (Plant Transportation) (Click to Download)

5. โอ้ว โห !! Mitosis (การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส) (Click to Download)

6. โปรโตซัว..สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (The Protozoa) (Click to Download)

7. ยีสต์ เป่า โป่ง (การหายใจระดับเซลล์) (Click to Download)

8. เอนไซม์…กับการย่อยอาหาร (Click to Download)

9. DNA…สารพันธุกรรมจากเซลล์พืช (Click to Download)

10. เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา (Click to Download)

11. ระบบหมุนเวียนเลือด (Blood Circulatory System) (Click to Download)

12. ในน้ำนั้น…มีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) (Click to Download)

13. จุลินทรีย์ในน้ำนม (Click to Download)

14. ระบบนิเวศ (Ecosystem) (Click to Download)

1. กว่าจะเป็น…อาจารย์ใหญ่ (Click to Download)

2. ผ่ากบ…พบรัก (Click to Download)

3. อสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู (Click to Download)

4. จิ๊กซอว์…มนุษย์ (Click to Download)

5. เหี่ยว เต่ง แตก (Click to Download)

6. นักสืบสายเลือด (Click to Download)

7. ปิดแฟ้ม คดีเด็ด (Click to Download)

8. Body Guard (Click to Download)

9. เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Click to Download)

10. สนุกกับ MT (เทคนิคการแพทย์) (Click to Download)

11. คลื่นไฟฟ้าหัวใจในคน (Click to Download)

12. CPR นาทีชีวิต (Click to Download)

13. สนุกกับเด็ก Nurse (Click to Download)

14. Saponi – station (สบู่…เอาแต่ใจ) (Click to Download)

15. สเตรียรอยด์ในเครื่องสำอางและยา (Click to Download)

16. เป๊ะ…ปัง…ชั่ง ตวง วัด (Click to Download)

17. กว่าจะเป็นยาเม็ด (Click to Download)

18. หมอยา…ท้าสังเคราะห์ (Click to Download)

19. ปอด…ไม่ป๊อด (Click to Download)

20. เรียนรู้ร่างกาย ระบายด้วยสี (Click to Download)

21. เปิดโลกใต้เลนส์ By health science (Click to Download)

22. ไขความลับสมอง (Click to Download)

23. ความลับของโครงกระดูก (Click to Download)

24. หนอนพยาธิทางการแพทย์ (Click to Download)

25. แลปแพทย์…เรียนอะไร (Click to Download)

26. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Click to Download)

27. แนะนำและสาธิตเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Click to Download)

28. เล่นแสงแปลงสี (Click to Download)

29. มหัศจรรย์สารพันธุกรรม (Click to Download)

30. Gel electrophoresis (Click to Download)

31. จุลชีพในอาหารเสีย (Click to Download)

32. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (Click to Download)

33. Lab Safety : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

34. หมอยาท้า…ลดไข้ (Click to Download)

35. เยี่ยมบ้าน…เยี่ยมใจ (Click to Download)

36. สัมผัสพิเศษ Special Senses (Click to Download)

37. รู้ให้ชัดก่อนฉีดยา (ทักษะการฉีดวัคซีน) (Click to Download)

1. นักสืบสายน้ำ (Click to Download)

2. ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve oxygen) และหินปูนในน้ำ (Click to Download)

3. เหล็กในน้ำ (Click to Download)

4. Set Zero Pollution (Click to Download)

5. น้ำสะอาดได้มาอย่างไร (Click to Download)

6. เครื่องยนต์เบนซีนลูกสูบเดียว (Click to Download)

7. See Smell & Sensory…ดู ดม ดื่ม…(การทดสอบทางประสาทสัมผัส) (Click to Download)

8. STEM : สเลอปี้ (Click to Download)

9. STEM : แยกสี แยกสารธรรมชาติ (Click to Download)

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Click to Download)

2. จลนศาสตร์การเคลื่อนที่เชิงเส้น (Click to Download)

3. สมบัติความยืดหยุ่น (Click to Download)

4. คลื่นนิ่งและการเกิดกำทอนในเส้นลวด (Click to Download)

5. คลื่นนิ่งและการเกิดกำทอนในท่ออากาศ (Click to Download)

6. การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ (Click to Download)

7. สเปกโตรมิเตอร์แสง (Click to Download)

8. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Click to Download)

9. แผนที่สนามไฟฟ้า (Click to Download)

10. การหาระยะโฟกัสจากเลนส์บาง (Click to Download)

11. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Click to Download)

12. สมบัติเชิงคลื่นของแสง (Click to Download)

13. ความหนืดของของเหลว (Click to Download)

14. การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 และ 2 มิติ (Click to Download)

15. วงจรไฟฟ้า RLC (ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ) (Click to Download)

16. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (หม้อแปลงไฟฟ้า & การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง) (Click to Download)

17. การวิเคระห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Click to Download)

1. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

2. การจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

3. เทคนิคพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี (Click to Download)

4. เทคนิคการเตรียมสารละลาย (Click to Download)

5. การไทเทรต กรด-เบส (Click to Download)

6. การหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู (Click to Download)

7. การหาปริมาณกรดทาทาริกในไวน์ (Click to Download)

8. การหาปริมาณไฮเปอร์คลอไรด์ในน้ำยาซักผ้าขาว (Click to Download)

9. การหาปริมาณแอสไพรินในเม็ดยาเม็ด (Click to Download)

10. การวิเคราะห์หาปริมาณ Ascorbic acid (วิตามินซี) (Click to Download)

11. การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมักชนิดต่างๆ (Click to Download)

12. โครมาโทรกราฟี (TLC และ Paper Chromatography) (Click to Download)

13. การกลั่นด้วยไอน้ำและการสกัดน้ำมันหอมระเหย (Click to Download)

14. การแยกสารโดยการตกผลึกแบบสัดส่วน (Click to Download)

15. การตกผลึกและการหาจุดหลอดเหลว (Click to Download)

16. การทดสอบเชิงคุณภาพและปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต (Click to Download)

17. การทดสอบเชิงคุณภาพและปริมาณสารอาหารประเภทโปรตีน (Click to Download)

18. การหาปริมาณเหล็กในน้ำตัวอย่างโดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี (Click to Download)

19. การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) (Click to Download)

20. การวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำ (Click to Download)

21. การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Click to Download)

22. การแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ (Click to Download)

23. ปฏิกิริยาผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (Click to Download)

24. สมดุลเคมี (Click to Download)

25. การหาค่าคงที่ของแก๊ส (Click to Download)

26. ความดันไอของเหลว (Click to Download)

27. การจำแนกปฏิกิริยาเคมี (Click to Download)

28. สมบัติของสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ (Click to Download)

29. อุณหพลศาสตร์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Click to Download)

30. การแพร่ของก๊าซ (Click to Download)

1. มองผ่านเลนส์…กล้องจุลทรรศน์ (Click to Download)

2. เซลล์…หน่วยที่เล็กที่สุด (Click to Download)

3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (Photosynthesis) (Click to Download)

4. การลำเลียงในพืช (Plant Transportation) (Click to Download)

5. โอ้ว โห !! Mitosis (การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส) (Click to Download)

6. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) (Click to Download)

7. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (Click to Download)

8. โปรโตซัว..สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (The Protozoa) (Click to Download)

9. การหายใจระดับเซลล์ (Cell Respiration) (Click to Download)

10. เอนไซม์…กับการย่อยอาหาร (Click to Download)

11. DNA และวิทยาศาสตร์ทางพันธุกรรม (Click to Download)

12. เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา (Click to Download)

13. ระบบหมุนเวียนเลือด (Blood Circulatory System) (Click to Download)

14. ตัดเพื่อรู้จักพืช (เนื้อเยื่อพืช) (Click to Download)

15. เนื้อเยื่อสัตว์ (Click to Download)

16. จับเธอมาผ่า…คุณไส้เดือน (Click to Download)

17. ในน้ำนั้น…มีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) (Click to Download)

18. จุลินทรีย์ในน้ำนม (Click to Download)

19. ระบบนิเวศ (Ecosystem) (Click to Download)

20. แพลงก์ตอน (Plankton) คืออะไร ?? (Click to Download)

21. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) (Click to Download)

1. กว่าจะเป็น…อาจารย์ใหญ่ (Click to Download)

2. ผ่ากบ…พบรัก (Click to Download)

3. อสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู (Click to Download)

4. จิ๊กซอว์…มนุษย์ (Click to Download)

5. เหี่ยว เต่ง แตก (Click to Download)

6. นักสืบสายเลือด (Click to Download)

7. ปิดแฟ้ม คดีเด็ด (Click to Download)

8. Body Guard (Click to Download)

9. เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Click to Download)

10. สนุกกับ MT (เทคนิคการแพทย์) (Click to Download)

11. คลื่นไฟฟ้าหัวใจในคน (Click to Download)

12. CPR นาทีชีวิต (Click to Download)

13. สนุกกับเด็ก Nurse (Click to Download)

14. Saponi – station (สบู่…เอาแต่ใจ) (Click to Download)

15. สเตรียรอยด์ในเครื่องสำอางและยา (Click to Download)

16. เป๊ะ…ปัง…ชั่ง ตวง วัด (Click to Download)

17. กว่าจะเป็นยาเม็ด (Click to Download)

18. หมอยา…ท้าสังเคราะห์ (Click to Download)

19. ปอด…ไม่ป๊อด (Click to Download)

20. เรียนรู้ร่างกาย ระบายด้วยสี (Click to Download)

21. เปิดโลกใต้เลนส์ By health science (Click to Download)

22. ไขความลับสมอง (Click to Download)

23. ความลับของโครงกระดูก (Click to Download)

24. หนอนพยาธิทางการแพทย์ (Click to Download)

25. แลปแพทย์…เรียนอะไร (Click to Download)

26. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Click to Download)

27. แนะนำและสาธิตเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Click to Download)

28. เล่นแสงแปลงสี (Click to Download)

29. มหัศจรรย์สารพันธุกรรม (Click to Download)

30. Gel electrophoresis (Click to Download)

31. จุลชีพในอาหารเสีย (Click to Download)

32. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (Click to Download)

33. Lab Safety : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Click to Download)

34. หมอยาท้า…ลดไข้ (Click to Download)

35. เยี่ยมบ้าน…เยี่ยมใจ (Click to Download)

36. เย็บแผล..กรร..ไหม..Suture..Su..ใจ (Click to Download)

37. ประสาทสัมผัส SENSORY (Click to Download)

38. รู้ให้ชัดก่อนฉีดยา (ทักษะคานวณยาฉีดและการฉีดวัคซีน) (Click to Download)

39. ฟอสฟอรัสในน้ำ (Click to Download)

1. นักสืบสายน้ำ (Click to Download)

2. ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve oxygen) และหินปูนในน้ำ (Click to Download)

3. เหล็กในน้ำ (Click to Download)

4. Set Zero Pollution (Click to Download)

5. น้ำสะอาดได้มาอย่างไร (Click to Download)

6. See Smell & Sensory…ดู ดม ดื่ม…(การทดสอบทางประสาทสัมผัส) (Click to Download)

1. STEM : สเลอปี้ (Click to Download)

2. STEM : แยกสี แยกสารธรรมชาติ (Click to Download)

3. STEM : การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น (Click to Download)

4. (อะไรก็)…ออกแบบได้…(การเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม) (Click to Download)

5. เครื่องยนต์เบนซีนลูกสูบเดียว (Click to Download)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE