โครงสร้างอาคารปฏิบัติการ

6

อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งสิ้น 8 อาคาร ดังนี้

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2)

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3)

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5)

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6)

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7)

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8)

► อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1

► อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

1

Facebook Comments Box