บุคลากร

 

ผู้บริหาร

img_2555

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0 7567 3200

ห้องทำงาน : ห้องผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : bphuwado@wu.ac.th , phuwadol1975@gmail.com

img_2555

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0 7567 3245

ห้องทำงาน : ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : pijug.su@wu.ac.th , pijugs@gmail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

img_1601

ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ ก้งซุ่น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ)

โทรศัพท์ : 0 7567 3228

ห้องทำงาน : คลังพัสดุ

E-mail : ksomkiat@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานจัดซื้อ,งานงบประมาณและแผนงาน,งานคลังพัสดุ

img_2266

ชื่อ-สกุล : นางพรรณพนัช สอดจิตต์

ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 7567 3694

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : bsupawan@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมีปฏิบัติ

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานจัดซื้อ

img_1550

ชื่อ-สกุล : นางสุชญา กาญจนวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 7567 3969

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : kratchad@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : บธ.บ.การเลขานุการ

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานช่วยนักบริหาร,งานทรัพยากรบุคคล,งานวิเคราะห์จัดทำรายงาน

img_1525

ชื่อ-สกุล : นางอลิสา ดีชู

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 7567 3248

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : sulisa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : บธ.บ.บัญชี

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานการเงินและบัญชี,งานธุรการและสารบัญ

img_1580

ชื่อ-สกุล : นางภิรมล รักเถาว์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 7567 3249

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : tpiramol@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : บธ.บ.การเงิน,ปวช.การบัญชี

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานการเงินและบัญชี,งานธุรการและสารบัญ

img_1553

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทา รักชอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 7567 3251

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : rsunanta@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : บธ.บ.การจัดการระบบสารสนเทศ,ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานช่วยนักบริหาร,งานงบประมาณและแผนงาน

img_2274

ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา โยธาศรี

ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 7567 3679

ห้องทำงาน : คลังพัสดุ

E-mail : yjanjira@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ค.ม.การบริหารการศึกษา,ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานคลังพัสดุ,งานจัดซื้อ

img_1546

ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ พวงคลัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3250

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : chaiwat.po@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ(PHP,MYSQL)

ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ

img_1533

ชื่อ-สกุล : นางเบญจพร สมจิต

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ)

โทรศัพท์  : 0 7567 3232

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : sbenjapo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร,วท.บ.ชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_1565

ชื่อ-สกุล : นางณฐมน นุ่นรักษา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3215

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : csopa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ชีวเคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : ดิน พืช ปุ๋ย

cse-20141209-085917-ryvcf

ชื่อ-สกุล : นางสาววรินญา หนูแจ่ม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3685 , 3218 , 3222 , 3215

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : nnantawa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิเคราะห์น้ำ

img_1560

ชื่อ-สกุล : นางพีรดา ภักดีพิน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3685

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : bpeerada@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.เคมีวิเคราะห์,วท.บ.เคมีวิเคราะห์

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2770

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3685

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : pyuparas@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ศึกษาศาสตร์ (เคมี)

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

cse-20141209-085955-lkza1

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉัตราพรรณ สมตน

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3215

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : schatrap@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : อ.วท.เคมีปฏิบัติ

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิเคราะห์น้ำ

img_1544

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา รูปโอ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 7567 3225 , 3224

ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : nittaya.ru@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.การตลาด,ปวช.การตลาด

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา

img_2644

ชื่อ-สกุล : นายปราถนา ศรีทับ

ตำแหน่ง : วิศวกร (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา)

โทรศัพท์ : 0 7567 3246

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : sprattan@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : อิเลคทรอนิคส์

img_1539

ชื่อ-สกุล : นายสถิตย์ เพชรกาฬ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3246

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : psatit@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.เทคนิคโลหะ,ปวช.เทคนิคโลหะ

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคนิคโลหะ

develop_somsak_1

ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ปอปาน

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3667

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : psomsak@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์,ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาความเชี่ยวชาญ : ไฟฟ้ากำลัง

img_2489

ชื่อ-สกุล : นายวัชรินทร์ คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3667

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : kwatchar@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : กษ.บ.ธุรกิจการเกษตร,ปวช.เทคนิคการผลิต

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคนิคการผลิต

img_1608

ชื่อ-สกุล : นายวัฒนา ชฏากรณ์

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3231

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : cwattana@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.อิเล็คทรอนิคส์,ปวช.อิเล็กทรอนิกส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : อิเล็กทรอนิกส์

img_2289

ชื่อ-สกุล : นายประกฤต หนูสอน

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3667

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : nprikit@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : อ.วท.อิเล็กทรอนิกส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : อิเล็กทรอนิกส์

img_1645

ชื่อ-สกุล : นายศิวกร ดีชู

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3235

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : dsiwakor@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.รัฐศาสตร์,นต.บ.นิติศาสตร์,ปวช.เทคนิคการผลิต

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคนิคการผลิต

develop_suthap

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3231

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : narongrit.fu@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : อิเล็กทรอนิกส์

img_2771

ชื่อ-สกุล : นายธมยศ ไกรนรา

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3231

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : kthomyos@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต,ปวช.ช่างยนต์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ช่างยนต์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

img_1570

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)

โทรศัพท์ : 0 7567 3239 , 3258 , 3259 , 3260, 3265

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : cadchara@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.เคมีวิเคราะห์,วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมีวิเคราะห์

img_1650

ชื่อ-สกุล : นางวาสนา สงวนศิลป์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3261 , 3262

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : wassana.co@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.นิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพ,วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ

img_1660

ชื่อ-สกุล : นายยุทธนันต์ ปานสงฆ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3241 , 3256 , 3257

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : pyuttanu@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์

img_1563

ชื่อ-สกุล : นางมาริสา สมจิตร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3261 , 3262 , 3267

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : cmarisa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา

img_1543

ชื่อ-สกุล : นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3698 , 3699

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : ckanchur@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.เคมีอินทรีย์,วท.บ.เคมี-ชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมีอินทรีย์

img_1665

ชื่อ-สกุล : นางณภัทร ทัศนวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3241 , 3258 , 3259 , 3260 , 3265

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : fsupapor@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.เคมีวิเคราะห์,วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมีอินทรีย์

basicsc_praiwan

ชื่อ-สกุล : นายไพรวัลย์ เกิดทองมี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :

ห้องทำงาน : หน่วยจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

E-mail : kpraiwan@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.ฟิสิกส์,วท.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์

img_1576

ชื่อ-สกุล : นางสาวตวงพร เผือกหอม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3261 , 3262 , 3267

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : ptuangpo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ศึกษาศาสตร์-ชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา

img_1583

ชื่อ-สกุล : นายชุมพล คงนคร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3976

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : kchumpon@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.วาริชศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา

img_1571

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา จันทร์นาม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3241 , 3258 , 3259

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : rattana.ch@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

jeab-1

ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงค์เนตร สายสาระ

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3698 , 3699

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการเคมี

E-mail : sanongne@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

noo-1

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐฐิรา รัฐวิเศษ

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3698 , 3699

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการเคมี

E-mail : rnattira@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

basicsc_panuwat

ชื่อ-สกุล : นายภาณุวัฒน์ สุขคง

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3261 , 3262 , 3267

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

E-mail : sphanuwa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : คบ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา

basicsc_narong

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ ฝั่งชลจิตต์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3976

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

E-mail : fnarong@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

cse-20160428-102422

ชื่อ-สกุล : นายเสมอภาค เอียดสี

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3267

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

E-mail : esamerpa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา

basicsc_jirapong

ชื่อ-สกุล : นายจิรพงศ์ กาละกาญจน์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3202 , 3256 , 3257

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

E-mail : kjirapon@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า,ปวช.ไฟฟ้ากำลัง

สาขาความเชี่ยวชาญ : ไฟฟ้ากำลัง

basicsc_jirapong

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐนริน สมจิตร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3261 , 3262 , 3267

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : nathnarin.so@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.ชีวเวชศาสตร์,วท.บ.เทคนิคการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา

basicsc_jirapong

ชื่อ-สกุล : นางสาวรถพร พละศึก

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3241 , 3258 , 3259

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : rotthaporn.pa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ , วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

img_2291

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศินี นามสุข

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3261 , 3262 , 3267

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : kasinee.na@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วทบ. เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ

img_2291

ชื่อ-สกุล : นายชินกร ทองไชย

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3244 , 3976

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : chinnakorn.th@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วทบ. วาริชศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : วาริชศาสตร์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

img_1648

ชื่อ-สกุล : นายฮาเล็ม ดอเลาะ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โทรศัพท์ : 0 7567 2997

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

E-mail : dhalem@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการ

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมกระบวนการ

img_2277

ชื่อ-สกุล : นางจรรยพร ขาวคง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3692 , 3693 , 3968

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการผลิตสัตว์น้ำ

E-mail : kchanyap@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ประมง

สาขาความเชี่ยวชาญ : ประมง

img_2279

ชื่อ-สกุล : นางสาวนันท์นภัส ยวนแหล

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3950

ห้องทำงาน : ห้องเทคโนโลยีอาหาร

E-mail : ywongsir@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการอาหาร

img_1616

ชื่อ-สกุล : นายสุพชัย ทิพย์ภักดี

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3263 , 3673

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

E-mail : tsuppach@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.สัตวศาสตร์,ปวช.เกษตรศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : สัตวศาสตร์

img_1674

ชื่อ-สกุล : นางราตรี นิตยเดชพัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3298

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการชีวภาพพืช

E-mail : sratree@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.พืชศาสตร์,วท.บ.พืชศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : พืชศาสตร์

img_1657

ชื่อ-สกุล : นางชลิดา จันทร์ทิน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3299

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการชีวภาพ

E-mail : schalida@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.พืชศาสตร์,วท.บ.พืชศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : พืชศาสตร์

tech_ubo

ชื่อ-สกุล : นางอุบล ทองกุล

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3673 , 3263

ห้องทำงาน : ห้องกายวิภาคและสรีระวิทยาสัตว์

E-mail : rubol@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.สัตวศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : สัตวศาสตร์

img_2292

ชื่อ-สกุล : นางพรศรี ชื่นชม

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3299

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการชีวภาพ

E-mail : cpornsri@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

img_2270

ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร เพ็ชศรี

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3692 , 3693

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการผลิตสัตว์น้ำ

E-mail : psasitho@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร,ปวช.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาความเชี่ยวชาญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

img_1676

ชื่อ-สกุล : นางจารุวรรณ พันธ์ประสงค์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3971 , 3950

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร

E-mail : cjaruwan@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ปวช.เทคโนโลยีการอาหาร

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการอาหาร

img_2273

ชื่อ-สกุล : นายเฉลิม เต๊ะสนู

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทรศัพท์ : 0 7567 3270

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

E-mail : tchalear@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมไฟฟ้า

img_1792

ชื่อ-สกุล : นายติณห์ เกื้อกาญจน์

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทรศัพท์ : 0 7567 3201

ห้องทำงาน : ห้องวิเคราะห์ทดสอบ UTM

E-mail  :  gtinch@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมก่อสร้าง

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมก่อสร้าง

img_2280

ชื่อ-สกุล : นายนิติธร ชูศรี

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทรศัพท์ : 0 7567 3675

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี

E-mail : cnititor@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการ

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมกระบวนการ

img_2577

ชื่อ-สกุล : นายทวีศิลป์ วงศ์พรต

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3209 , 3671

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

E-mail  :  wtaweesi@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ศึกษาศาสตร์ – เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : เคมี

cse-20150121-143404-zubov

ชื่อ-สกุล : นายเจริญ สัณฐมิตร

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0 7567 3201

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

E-mail  :  sjarern@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.ก่อสร้าง,ปวช.ก่อสร้าง

สาขาความเชี่ยวชาญ : ก่อสร้าง

img_1526

ชื่อ-สกุล : นายธีระ พรหมมาศ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3270

ห้องทำงาน : ห้องระบบควบคุมและการวัด

E-mail : pteera@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,เทคนิคไฟฟ้ากำลัง,ปวช.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคนิคไฟฟ้ากำลัง

img_2772

ชื่อ-สกุล : นายอรุณ พลอยมี

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3675

ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี

E-mail : parun@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.อุตสาหกรรมประมง,ปวช.อุตสาหกรรมประมง

สาขาความเชี่ยวชาญ : อุตสาหกรรมประมง

img_2291

ชื่อ-สกุล : นายสมโชค นาคปน

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3671

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

E-mail : nsomchok@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.ช่างยนต์,ปวช.ช่างยนต์

สาขาความเชี่ยวชาญ : ช่างยนต์

img_2291

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3977

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : titamaporn.sr@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วทบ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

img_2291

ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 2997

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

E-mail : natthawut.nu@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วศบ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาความเชี่ยวชาญ : สถาปัตยกรรมศาสตร์

img_2291

ชื่อ-สกุล : นายธีรโชติ ตรีเภรี

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทรศัพท์ : 0 7567 3206

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

E-mail : teerachod.tr@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.โท วศม.วิศวกรรมวัสดุ , ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเครื่องกล

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

img_2247

ชื่อ-สกุล : นางพัชราภา ศรีเมือง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

โทรศัพท์ : 0 7567 3968

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : npatchar@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

p-daw

ชื่อ-สกุล : นางสาวโปติกา โชติพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3995 , 3977

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : potiga.ch@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.สหสาขา เภสัชวิทยา,วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ :  สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

img_2288

ชื่อ-สกุล : พว.นิภาพร แก่นเพชร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลวิชาชีพ)

โทรศัพท์ : 0 7567 3277 ,3297

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : nnipapor@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.พยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

img_2285

ชื่อ-สกุล : ทนพญ.ดารารัตน์ ห่อเพชร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (นักเทคนิคการแพทย์)

โทรศัพท์ : 0 7567 3285

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : pdararat@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคนิคการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_1590

ชื่อ-สกุล : พว.ปิยะธิดา เกิดทองมี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลวิชาชีพ)

โทรศัพท์ : 0 7567 3240 , 3289

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : kpiyadhi@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

สาขาความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลทารก

img_2286

ชื่อ-สกุล : ทนพญ.ธัญลักษณ์ พลายด้วง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (นักเทคนิคการแพทย์)

โทรศัพท์ : 0 7567 3285

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : pthunyal@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคนิคการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_1596

ชื่อ-สกุล : นายอรุณ นาคาพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3944

ห้องทำงาน : อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

E-mail : narun@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

fun-1

ชื่อ-สกุล : นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3977 , 3287

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : sthinapo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาความเชี่ยวชาญ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อากาศ

img_1630

ชื่อ-สกุล : นางคอลีเยาะ สาแมง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3288

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : ykholee@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาความเชี่ยวชาญ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

img_1532

ชื่อ-สกุล : กภ.รังสินี แก่นจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (นักกายภาพบำบัด)

โทรศัพท์ : 0 7567 3284

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : rangsinee.ka@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.กายภาพบำบัด

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2299

ชื่อ-สกุล : กภ.สุภาภรณ์ แก้วประชุม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (นักกายภาพบำบัด)

โทรศัพท์ : 0 7567 3283

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : supaporn.ka@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.กายภาพบำบัด

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

healthsci_hatairat

ชื่อ-สกุล : นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3994

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : hatairat.ho@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.ชีวเคมี,วท.บ.จุลชีววิทยา

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_1587

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญชลี พราหมโน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3982

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : aunchalee.pr@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์,วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2121

ชื่อ-สกุล : นางวราภรณ์ ผลสมบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3997 , 3285

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : lowarapo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : อ.วท.เคมีปฏิบัติ

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_1627

ชื่อ-สกุล : นายรักษพล ก้อนอำพร

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3997

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : kruksapo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2290

ชื่อ-สกุล : นางสาววิชชุดา กาฬสิงห์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3287

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : kwichchu@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.ประมง,ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาความเชี่ยวชาญ : อนามัยสิ่งแวดล้อม

img_2558

ชื่อ-สกุล : นายสุทธิพร คณะโส

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3941 , 3940

ห้องทำงาน : อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1

E-mail : suttiporn.ka@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง) , ปวส.ช่างโยธา

สาขาความเชี่ยวชาญ : กายวิภาคศาสตร์

img_2768

ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ นวลหวาน

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3972

ห้องทำงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : virot.na@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2295

ชื่อ-สกุล : นายชัยชนะ สุขสบาย

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 7567 3281

ห้องทำงาน :  อาคารวิชาการ 8

E-mail : chaichana.su@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ปวส.โทรคมนาคม

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาววิธัญญรัชฏิ์ บุญทองช่วย

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3972

ห้องทำงาน :  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : withanyarat.bo@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง , ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

img_2295

ชื่อ-สกุล : นายญาณวุฒิ อุดมศรี

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3940 , 3941

ห้องทำงาน :  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : yanawut.ud@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย , ปวส. เทคนิคการผลิด

สาขาความเชี่ยวชาญ : กายวิภาคศาสตร์

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวากร ศิริพิทยา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3986 , 3968

ห้องทำงาน :  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : yuwakorn.si@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วทบ. เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2295

ชื่อ-สกุล : นายอารีฟ เจะเซ็ง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3287

ห้องทำงาน :  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

E-mail : arif.ch@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : วทบ. อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2295

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต. นที สาคร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3646

ห้องทำงาน :  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : natee.sa@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.โท ภศม.เภสัชศาสตร์ , ป.ตรี วทบ.เคมี

สาขาความเชี่ยวชาญ : 

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาวบุปผารัตน์ สังข์ทอง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  0 7567 3997 , 3285

ห้องทำงาน : อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : buppharat.sn@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วทบ.เทคนิคการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ : เทคนิคการแพทย์

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล ทองคำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 

ห้องทำงาน : อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : phornphimon.tn@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาขาความเชี่ยวชาญ : สาขาสาธารณสุขชุมชน

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาวมะลิวัลย์ เจ๊ะแหละ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 

ห้องทำงาน : อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : maliwan.je@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ : สาขาเทคนิคการแพทย์

img_2295

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิศา จามจุรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 

ห้องทำงาน : อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

E-mail : sunisa.jm@wu.ac.th

ประวัติการศึกษา : ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด

สาขาความเชี่ยวชาญ : สาขากายภาพบำบัด

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE