บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
นายสมเกียรติ ก้งซุ่น
นางสุชญา กาญจนวงศ์
นางอลิสา ดีชู
นางสาวสุนันทา รักชอบ
นางสาวเจนจิรา โยธาศรี
นางภิรมล รักเถาว์
นางพรรณพนัช สอดจิตต์

ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปราถนา ศรีทับ
สถิตย์ เพชรกาฬ
สมศักดิ์ ปอปาน
วัชรินทร์ คงสวัสดิ์
วัฒนา ชฏากรณ์
ประกฤต หนูสอน
ศิวกร ดีชู
ธมยศ ไกรนรา
ณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เบญจพร สมจิต
ณฐมน นุ่นรักษา
วรินญา หนูแจ่ม
พีรดา ภักดีพิน
ยุพเรศน์ พัลพัฒน์
นางสาววศินี พูลสวัสดิ์
นางณัฐวรรณ คู่มณี
นางสาวอรวรรณ พรหมเดช
ฉัตราพรรณ สมตน
นิตยา รูปโอ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช
วาสนา สงวนศิลป์
ยุทธนันต์ ปานสงฆ์
มาริสา สมจิตร
ตวงพร เผือกหอม
ชุมพล คงนคร
รัตนา จันทร์นาม
ณัฏฐนริน สมจิตร
รถพร พละศึก
เกศินี นามสุข
ชินกร ทองไชย
นางสาวกันติศา เจ๊ะแล๊ะ
ไพรวัลย์ เกิดทองมี
อนงค์เนตร สายสาระ
ณัฐฐิรา รัฐวิเศษ
ภาณุวัฒน์ สุขคง
ณรงค์ ฝั่งชลจิตต์
เสมอภาค เอียดสี
จิรพงศ์ กาละกาญจน์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1

ธัญลักษณ์ พลายด้วง
ดารารัตน์ ห่อเพชร
บุปผารัตน์ สังข์ทอง
ธินาพร สุทธิวิริยะ
อารีฟ เจะเซ็ง
คอลีเยาะ สาแมง
นที สาคร
รังสินี แก่นจันทร์
สุภาภรณ์ คงนคร
นิภาพร แก่นเพชร
ปิยะธิดา เกิดทองมี
พรพิมล ทองคำ
นางสาววรรณนิษา บุญไหล
วราภรณ์ ผลสมบูรณ์
รักษพล ก้อนอำพร
วิชชุดา กาฬสิงห์
ชัยชนะ สุขสบาย

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

อัญชลี พราหมโน
พัชราภา ศรีเมือง
วิธัญญรัชฏิ์ บุญทองช่วย
ยุวากร ศิริพิทยา
โปติกา โชติพงศ์
หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์
อรุณ นาคาพงศ์
จรรยพร ขาวคง
นางสาวฐาปนี คงพล
นางสาววริศรา กิตติบุญญาทิวากร
ศศิธร เพ็ชศรี
วิโรจน์ นวลหวาน
สุทธิพร คณะโส
ญาณวุฒิ อุดมศรี

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮาเล็ม ดอเลาะ
นันท์นภัส ยวนแหล
ราตรี นิตยเดชพัฒน์
ชลิดา จันทร์ทิน
อุบล ทองกุล
ทวีศิลป์ วงศ์พรต
ธีระ พรหมมาศ
ณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
เฉลิม เต๊ะสนู
ติณห์ เกื้อกาญจน์
นิติธร ชูศรี
ธีรโชติ ตรีเภรี
สุพชัย ทิพย์ภักดี
พรศรี ชื่นชม
จารุวรรณ พันธ์ประสงค์
อรุณ พลอยมี
สมโชค นาคปน
เจริญ สัณฐมิตร
นายวีระชาติ รานวล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE