อบรมความปลอดภัยออนไลน์

1

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ Thai Version (Click to Read)

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ English Version (Click to Read)

สื่ออบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์ (Click to watch in youtube)

        สื่ออบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบไปด้วย video clip ทั้งหมด 19 clip (10 EP.) ซึ่งทางศูนย์ได้ทำเป็น playlist รวบรวมไว้แล้ว นักศึกษาสามารถทำการศึกษาได้โดยดูทุก video clip เรียงลำดับไปตาม playlist

1

Facebook Comments Box