อบรมความปลอดภัยออนไลน์

1

กำหนดการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (Online) (Click)

ประกาศผลผู้ผ่านการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (Click)

สื่ออบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์ (Click to watch in youtube)

        สื่ออบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบไปด้วย video clip ทั้งหมด 19 clip (10 EP.) ซึ่งทางศูนย์ได้ทำเป็น playlist รวบรวมไว้แล้ว นักศึกษาสามารถทำการศึกษาได้โดยดูทุก video clip เรียงลำดับไปตาม playlist

1

Facebook Comments Box