การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ

1

กายวิภาคศาสตร์B8B7B6B5B3B2

กายวิภาคศาสตร์ 1

1

กายวิภาคศาสตร์ 2

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

ห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

สำนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ

1

ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา

1

คลังพัสดุศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

1

Facebook Comments Box