การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ 5ส Green

1

กายวิภาคศาสตร์B8B7B6B5B3B2

กายวิภาคศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

1

Facebook Comments Box