การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ 5ส Green

กายวิภาคศาสตร์B8B7B6B5B3B2

กายวิภาคศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE