Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2536 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีหน้าที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในทุกสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2538 โดยเริ่มรับนักวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติงาน และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาหลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ เครื่องมือ รูปแบบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช , รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย และ ดร.โอภาส ตันติฐากูร ซึ่งในช่วงต่อมาอาจารย์ไพบูลย์ นวลนิล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และการกำหนดลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2540 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 4 ห้อง เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู เป็นผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นรองผู้อำนวยการ ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู ได้ลาออกไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ เป็นผู้อำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ทวีพร ประลมพ์กาญจน์ เป็นรองผู้อำนวยการ ซึ่งหมดวาระในเดือน พฤศจิกายน 2548 ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร เป็นรองผู้อำนวยการ และต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ทำหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ เป็นรองผู้อำนวยการ และในปัจจุบันนั้น ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วาริน อินทนา และ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

Facebook Comments