ประวัติความเป็นมา

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2536 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีหน้าที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในทุกสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2538 โดยเริ่มรับนักวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติงาน และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาหลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ เครื่องมือ รูปแบบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช , รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย และ ดร.โอภาส ตันติฐากูร ซึ่งในช่วงต่อมาอาจารย์ไพบูลย์ นวลนิล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และการกำหนดลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2540 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 4 ห้อง เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

1

Facebook Comments Box