วัตถุประสงค์

3

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบดังนี้

► การเรียนการสอน

1. ให้บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่ง

► งานวิจัย

1. มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือวิจัย และทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ที่เกื้อกูลต่องานวิจัยในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเพียงพอ

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในงานวิจัยร่วมกับสำนักวิชา

► งานบริการวิชาการ

1. ให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ท้องถิ่น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน

2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3. ให้บริการและคำปรึกษาด้านห้องปฏิบัติการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน

► งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

1. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เครื่องมือต้นแบบที่เหมาะสมในการสนองความต้องการของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

2. มีเครือข่ายของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่มีความเข้มแข็ง พอที่จะให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร

3. มีมาตรฐานในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในระดับชาติ

► การพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

1. ผลิตเครื่องมือเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่ดี

► การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการระบบรวมบริการ

1. มีบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบ มีทักษะในการจัดการทรัพยากร การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ขอใช้บริการอย่างดี มีการพัฒนางานและขีดความสามารถตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. มีเอกภาพในการทำงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการพัฒนาระบบการทำงาน และสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อเนื่อง

1

Facebook Comments Box