วัตถุประสงค์

การเรียนการสอน

งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

การพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการระบบรวมบริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : [email protected]

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE